Alexandra Kalliri

ARCHITECT

Miscellaneous

Urban gentrification of axes Ahiropiitou - Ag.Sofia, Thessaloniki


location: Thassaloniki

commission: public competition 2012

next